MLPMOTORISCH LETTER PROGRAMMA

 

 

Dit Motorische letter Programma is ontwikkeld vanuit de kinderfysiotherapie en maakt gebruik van de lettervormen (alografen) zoals deze gebruikt worden in de methode Schrijven in de Basisschool van A. van Engen.

Dit programma is bedoeld voor die kinderen die niet langs de gewone weg tot een vloeiend verbonden schrift komen. Met name de kinderen die een bewegingsonrust bij het schrijven hebben en kinderen bij wie een tremor of trilling de kwaliteit van het schriftspoor negatief beïnvloedt, kunnen gebaat zijn bij een meer motorische aanpak van het schrijven.

Deze methode is te gebruiken bij kinderen met een ontluikende geletterdheid (die nog niet herkenbare letters schrijven), maar ook bij kinderen met een slecht leesbaar handschrift. Doel van deze benaderingswijze: het verkrijgen van een geautomatiseerd letterbeeld (alograaf), vanuit een vloeiendheid van bewegen.

Vóór de start van de therapie of de remedial teaching moet de oorzaak van het schrijfprobleem duidelijk zijn. Er moet een schrijfmotorisch alsmede een neuromotorisch onderzoek gedaan zijn, naar de aard én omvang van het motorische schrijfprobleem. Bovendien moet duidelijk zijn welke aanpakstrategie bij het kind het beste zal aanslaan.

Deze methode gaat uit van het vloeiend bewegen bij het schrijven. Er zijn daarom grote lettervormen gekozen die globaal moeten worden overgetrokken om een duidelijk beweging- en ervaringsbeeld op te doen. Iedere nauwkeurige overtrekbeweging van het kind dient vermeden te worden!! Het gevaar bestaat dat het kind te nauwkeurig wil werken en daarmee verkrampt bij het schrijven.

Om het vloeiend bewegen bij het schrijven te stimuleren is het raadzaam niet meteen met letters te beginnen. De voorbereidende schrijfoefeningen dienen ook vanuit een vloeiendheid van bewegen te worden aangeboden. Zie hiervoor de klapper Schrijfvoorwaardelijke Oefeningen. 

De 8 cm grote letters zijn bedoeld om bijvoorbeeld met de vinger”over te trekken”, zodat een bewegingsbeeld van het grafeem ontstaat.

Gebruik deze letters en benaderingswijze vooral bij (jonge) kinderen bij wie een slecht(of geen) letterbewegingsbeeld/alograaf ontstaat of is ontstaan.

Benoem of laat gelijktijdig met het “aftasten” van de letter, de juiste letterklank benoemen.

Verbind dit eventueel aan een, voor het kind relevant woord. Hiervoor kun je de afbeelding gebruiken die naast de letter staat.

Naast de “aftastletter” staat het woord geschreven met letters uit een leesmethode en de betreffende letter zoals deze geschreven moet worden.

Ook hier moet dus de leesletter aan de schrijfletter “verbonden” gaan worden.

De combinatie letterklank en/of letterbeeld en/of bewegingsbeeld en het koppelen aan een betekenisvol woord voor het kind, lukt mijns inziens alleen, als er bij het kind ont Nadat de leerling de 8 centimeter grote letters met de vinger heeft over getrokken, kan één van de andere groottes gekozen worden, om die met een pen of potlood over te trekken. Kies diè grootte, waarbij de vloeiendheid van de schrijfbeweging gehandhaafd blijft.

 

De letters zijn gegroepeerd naar een basisbewegingvorm tot z.g.n. letterfamilies. Op de schutbladen staat welke basiskenmerken die bepaalde familie heeft. Bij sommige kinderen is het benoemen, van wat je doet bij het schrijven, zinvol. Er wordt een suggestie gedaan wat te zeggen bij het uitvoeren van de beweging.

Na het oefenen middels het Motorisch Letter Programma kan iedere willekeurige schrijfmethode gebruikt gaan worden. Nadat de leerling de 8 centimeter grote letters met de vinger heeft over getro